Samen zorgen voor een prettige en leefbare Oude en Nieuwe Vloed

De Oude Vloed is een rustige groene wijk met eikenbomen, bosschages, vogels en ruimte voor kinderen om buiten te spelen. Aan de Begoniastraat was een groot (voetbal)veld en een speeltuin waar kinderen uit de hele wijk konden spelen. Met de komst van de nieuwbouwplannen voor De contouren van de Nieuwe Vloed worden al zichtbaar, maar voor een aantal huidige buurtbewoners is de gang van zaken rondom de bouw, de rol van de gemeente en projectontwikkelaar Gebroeders Van Stiphout nog niet helder.

Bij omwonenden leeft het idee dat er 8 twee-onder-één-kapwoningen gebouwd zouden gaan worden in het project, waardoor de waarde van hun huizen zou stijgen. “Ook hebben we meegekregen dat huidige bewoners denken dat we de koopsommen voor de inschrijfperiode plotseling hebben verhoogd. En dat dit de reden zou zijn waarom de woningen in het plan niet verkocht zijn, waardoor het plan nu gewijzigd is naar 19 rijtjeswoningen”, laat Marcel Merks, projectontwikkelaar bij Van Stiphout weten. Hij geeft aan dat het iets anders ligt. “Wij weten uit ervaring dat een nieuwbouwproject in een bestaande wijk vaak een verbetering is in een wijk; door nieuwe bewoners, nieuwe wegen, parkeerplaatsen en ander voorzieningen die daarbij horen. Hierdoor wordt een bestaande wijk aantrekkelijker en zie je vaak dat de prijzen van de bestaande huizen wat stijgen bij verkoop.”

De koopprijs van de genoemde tweekappers is altijd vast geweest. Door een gemeentelijke publicatie is er mogelijk verwarring ontstaan. over de prijs van de tweekappers. In een advertentie in de Mooi SonenBreugel gaf de gemeente een overzicht van enkele nieuwbouwprojecten in Son en Breugel en werden de te bouwen tweekappers aangekondigd in het prijssegment vanaf €333.000. Hierbij gaat het om een minimale prijsstelling als er gebouwd gaat worden. Er was nog geen concreet ontwerp van de tweekapper en volgens de verkopende makelaar kunnen er op dit moment geen tweekappers gebouwd worden voor het genoemde bedrag.

Groen komt terug
Ook waren er veel vragen gerooide oude bomen en het verwijderen van metershoge bosschages. Marcel: “Ik snap dat mensen hierover vragen hebben of dat ze denken dat de bomen in het Groen Beleidsplan van de gemeente beschermd zouden zijn en daarom niet zonder vergunning gekapt hadden mogen worden. Het is vervelend als bestaand groen verdwijnt. Maar het groen dat verdwijnt voor het bouwen van de woningen wordt gecompenseerd door nieuw te planten groen in en rondom het nieuwbouwproject.”

Over het weghalen van de eikenbomen laat de gemeente het volgende weten: “Het weghalen van de eikenbomen aan het kanaal is met toestemming van Rijkswaterstaat gebeurt. De bomen stonden namelijk op hun grond. Normaal gesproken wordt de gemeente vooraf wel op de hoogte gebracht door Rijkswaterstaat, maar dat is nu niet gebeurd en was dus ook voor ons als gemeente een complete verrassing. Natuurlijk hebben we ons daarover beklaagd bij Rijkswaterstaat.” De gemeente gaat nu samen groenbeheer kijken hoe de situatie qua omgevingsbeeld, weer zo goed mogelijk hersteld kan worden.

Zandbergen die bleven liggen
Een ander heikel punt vormden de grote zandbergen die tot irritatie van bewoners lang op de bouwplaats lagen. . Marcel betreurt dit: “Normaal worden deze direct afgevoerd, maar door de PFAS-regeling zijn er restricties wat betreft het afvoeren en verwerken van het zand. Inmiddels zijn de zandbergen afgedekt met plastic en is de aannemer begonnen met de afvoer en het verwerken van de grond.”

Communicatie
Volgens de bewoners van de huidige wijk werden er tijdens de grondwerkzaamheden 19 rioolaansluitingen aangelegd, wat bij de omwonenden tot vragen leidde omdat ze geen brief van de gemeente of de projectontwikkelaar over de voorgenomen wijziging van de bouwplannen hadden ontvangen. Marcel: “Wij communiceren naar toekomstige en huidige bewoners altijd open en transparant via onze website, nieuwsbrief, Facebook-pagina maar ook via huis-aan-huis brieven. Helaas zijn in dit geval de aansluitingen inderdaad eerder aangelegd dan mensen de brief hebben ontvangen.

Hij benadrukt dat hij probeert de direct betrokken bewoners van de wijk zoveel mogelijk op de hoogte te houden van het verloop van het project, daarvoor zijn ook al meerdere brieven naar de huidige bewoners gestuurd en was er half maart een informatiebijeenkomst in La Sonnerie.

De gemeente Son en Breugel laat hierover weten: “Communicatie over het project is een taak is van de projectontwikkelaar en het plaatsen van de 19 rioolaansluitingen een praktisch besluit van de projectontwikkelaar, vooruitlopend op de aanvraag. Dat is niet zo handig als daar nog niet over is gecommuniceerd”, aldus de gemeente.

De gemeente erkent dat er, zeker op het gebied van communicatie, fouten zijn gemaakt. “De verantwoording ligt in eerste instantie bij de projectontwikkelaar. Er is wel degelijk regelmatig gecommuniceerd, ook vanuit de projectontwikkelaar. Dat omwonenden het niet eens zijn hierover kan en mag natuurlijk. Zo heeft een bewoner een aantal zaken bij raadsleden aangekaart en die heeft dat weer aan ons doorgegeven. Wij hebben dit vervolgens weer naar de projectontwikkelaar doorgespeeld”, aldus de gemeente.

Marcel ligt verder toe: “Tijdens het aanbieden van de nog te bouwen tweekappers was de markt veranderd en de behoefte van de woningzoekenden voor tweekappers sloot niet meer aan bij het ontwerp en de prijsstelling. Wat je niet kunt verkopen moet je ook niet aanbieden was de gedachte. Daarop is het plan veranderd in 19 aaneengesloten woningen waarvan de verkoopprijs nog niet bekend is.”

In gesprek met huidige buurtbewoners
Bij enkele bewoners van De Oude Vloed is nu het gevoel ontstaan dat de gemeente ze niet serieus neemt en de wijk als een ‘achterbuurtje’ wordt gezien. Ze zijn de overlast van de afgelopen 11 jaar meer dan beu en de diverse bouwactiviteiten in en rondom hun wijk hebben het woongenot al jaren sterk verminderd.

Ondanks de brieven en de bijeenkomst hebben enkele bewoners juridische stappen ondernomen tegen de gewijzigde plannen. “Binnenkort zullen er weer gesprekken met omwonenden plaatsvinden waarbij ook de gemeente aanwezig zal zijn”, laat Marcel Merks weten. De gemeente wil bij de Nieuwe Vloed, net als bij andere projecten, graag in gesprek gaan en blijven met omwonenden. Ondanks de corona maatregelen gaan zij er dan ook vanuit dat deze gesprekken weer snel opgepakt worden.